Pomiary

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania pomiarów elektrycznych. Wykonujemy pomiary okresowe, odbiorcze budynków, co potwierdzamy stosownymi protokołami z pomiarów. Obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych wynika bezpośrednio z Prawa Budowlanego a częstotliwość ich przeprowadzania jest uzależniona od warunków eksploatacji instalacji elektrycznych.

Pomiary elektryczne

  • rezystancji izolacji
  • wyłączników różnicowoprądowych
  • ciągłości połączeń ochronnych
  • parametrów pętli zwarcia
  • napięcia oraz częstotliwości
  • pomiar rezystancji uziemień
  • pomiary i przeglądy stacji transformatorowych

Dodatkowe informacje